Baş Ağrısı İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir ?

Baş ağrısı için okunabilecek dualar, İslam kültüründe sıkça başvurulan manevi şifa yöntemlerindendir. İşte baş ağrısı için okunabilecek bazı dualar ve ayetler:

1. Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, baş ağrısına karşı okunabilecek en etkili surelerden biridir. Üç defa okunabilir.

Fatiha Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü lillahi rabbil alemin.
Errahmanirrahim.
Maliki yevmiddin.
Iyyake na’budu ve iyyake neste’in.
Ihdinessiratal mustakim.
Siratallazina en’amta aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve leddallin. Amin.

2. İhlas, Felak ve Nas Sureleri

Bu üç sure de baş ağrısı için okunabilir. Üçer defa okumak tavsiye edilir.

İhlas Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvallahu ehad. Allahus-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu küfüven ehad.

Felak Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e'ûzü bi-rabbi'l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Nas Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e'ûzü bi-rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlahı'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hannâs. Ellezî yüvesvisu fî sudûri'n-nâs. Minel cinneti ve'n-nâs.

3. Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi, baş ağrısına karşı okunabilecek etkili dualardandır. Üç defa okumak faydalı olabilir.

Ayetel Kürsi:

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil'ard. Men zellezi yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâ'. Vesi'a kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

4. Şifa Ayetleri

Kur’an’da geçen şifa ayetleri de baş ağrısına karşı okunabilir.

Şifa Ayetleri:

  • Tevbe Suresi, 14. Ayet: “Ve yüşfi sudûre kavmin mûminîn.”
  • Şuara Suresi, 80. Ayet: “Ve izâ meriztü fehüve yeşfîn.”
  • Nahl Suresi, 69. Ayet: “…Fîhi şifâu’n lin nâs.”

5. Baş Ağrısı İçin Özel Dua

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) baş ağrısı için okuduğu rivayet edilen bir dua:

E'ûzü billâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve uhâzir.

(Anlamı: “Hissettiğim ve çekindiğim şeyin şerrinden Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım.”)

6. Elini Ağrıyan Yere Koyarak Okunacak Dua

Başınız ağrıyorsa, elinizi başınıza koyarak şu duayı okuyabilirsiniz:

Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. E'ûzü billahi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ve uhâzir.

Bu duaları ve sureleri okumak, baş ağrısının hafiflemesi ve Allah’tan şifa dilemek adına etkili olabilir. Duaların ardından Allah’a tevekkül etmek ve aynı zamanda tıbbi tedaviyi ihmal etmemek önemlidir.

Check Also

Yola Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir ?

Beş Kısa Sure Okuma: Sefere çıkarken Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini besmele ile başlayarak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *