Yatmadan Önce Okunacak Dualar Nelerdir ?

Yatmadan önce okunacak dualar, birçok Müslüman için gecenin huzur ve bereket içinde geçmesi adına önemlidir. İşte yatmadan önce okunması tavsiye edilen bazı dualar ve sureler:

1. Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi, Bakara Suresi’nin 255. ayetidir ve yatmadan önce okunması tavsiye edilir.

Ayetel Kürsi:

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil'ard. Men zellezi yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâ'. Vesi'a kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

2. İhlas, Felak ve Nas Sureleri

Bu üç sure de yatmadan önce üçer kez okunarak korunma niyetiyle okunur.

İhlas Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvallahu ehad. Allahus-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu küfüven ehad.

Felak Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e'ûzü bi-rabbi'l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Nas Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e'ûzü bi-rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlahı'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hannâs. Ellezî yüvesvisu fî sudûri'n-nâs. Minel cinneti ve'n-nâs.

3. “Yatarken Okunacak Dua”

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) yatmadan önce okuduğu dualardan biri de şudur:

Bismikellâhumme emûtu ve ahyâ.

(Anlamı: “Allah’ım! Senin adınla ölür ve dirilirim.”)

4. “Amener Rasulu”

Bakara Suresi’nin son iki ayeti olan 285-286. ayetler de yatmadan önce okunması tavsiye edilen ayetlerdendir.

Amener Rasulu:

Amenerrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî lâ nuferriku beyne ehadim min rusulih. Ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tu’âhiznâ in nesînâ ev ahta’nâ rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısren kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkatelenâ bih va’fu annâ vağfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

Bu dualar ve sureler, yatmadan önce okunduğunda huzurlu bir uyku ve Allah’ın koruması için niyaz edilen önemli dualardır.

Check Also

Yola Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir ?

Beş Kısa Sure Okuma: Sefere çıkarken Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini besmele ile başlayarak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *