Mülk Suresi, Mülk Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça ve Fazileti

Mülk Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 67. suresidir. Sure, 30 ayetten oluşur ve Mekke döneminde indirilmiştir.

Mülk Suresi, Allah’ın yüceliği, kudreti ve merhameti hakkında bilgi verir. Sure, insanları düşünmeye ve Allah’ın yarattığı her şeyin kıymetini anlamaya teşvik eder. Ayrıca, insanların dünya hayatında yaptıkları işlerin ahiretteki sonuçlarına da değinir.

Mülk Suresi‘nin okunması, kişinin cehennem azabından korunmasına, hayırlı rızıklar elde etmesine ve Allah’ın rahmetine nail olmasına yardımcı olur. Ayrıca, sure, ölümü hatırlamaya ve ahiret hayatına hazırlanmaya teşvik eder.

Mülk Suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli surelerinden biridir ve Müslümanlar tarafından sık sık okunur.

Mülk Suresi Dinle

Mülk Suresi Okunuşu (Türkçe)

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Tâbârake’llezî biyedihil-mülku ve huve alâ külli şey’in kadîr.
 2. Ellezî haleka’l-mevte vel-hayâte liyebeluveküm eyyüküm ahsenu amelâ, ve huvel aziyzül-gafûr.
 3. Ellezî haleka seb’a semâvâtin tıbâkâ, mâ terâ fî halki’r-rahmâni min tefâvut, fe’ruccî’l-besere hel terâ min fütûri.
 4. Sümme’rci’el-besere kerraten yevme izin len tezîdü fisûra illâ masîra.
 5. Ve’lâkin kâlellezîne keferû in hâzâ illâ sihrun mübîn.
 6. Ve’lâkin kâlellezîne keferû in hâzâ illâ tekfîrün mübtıl.
 7. Ve kâlû lev künne nasmeu ev na’kılu mâ kûne fî ashâb’il-cenneti ferâhû mâ kâne fîh.
 8. İn te’rıd fâ innema terıdü bihî nefsük, ve mâ küllüne illâ mûcibuhâ.
 9. Fe emmâ men’tagâ ve aseâl-fe zûl-fakırete ve kâne amelühû mâ’rûrâ.
 10. Fe emmâ men hâbe ve kezzebe ve kâne amelühû sâ’ıra.
 11. Fe emmâ men âtehû kitâbehû biyemînihi fe sevfe yuhâsabu hısâbâ yessıra.
 12. Ve yersûlûnâhu alâ ruûsihî ve nukullimu yevme izin edînehû.
 13. Fe men şâe tezekker lehu ve mâ yezkurûn.
 14. Es-sabîlu’l-müstekîmü.
 15. Ve innâ lecennete ve innâ le’azâbâ lehâ mûkinûn.
 16. Ve min âyetihî en haleka leküm min enfusiküm ezvâcen li teskünû ileyhâ ve ceale beyneküm mevaddeten ve rahmeten inne fî zâlike leâyetin li kavmin yetefekkerûn.
 17. Ve min âyetihî halku’s-semâvâti vel-ardı vehtilâfüs-sinâti küm ve elvâniküm inne fî zâlike leâyetin li’l-âlimîn.
 18. Ve min âyetihî en tekûme’l-semâu vel-ardü bi emrihî sümme izâ daâküm da’vâten minel-ardı ihtelâztum tenzurûne.
 19. Ve hüve’llezî yuhyî ve yümîtü ve ileyhi türceûn.
 20. Yâ eyyühellezîne âmenû uzkurû ni’mete’llâhi aleyküm iz hemme teküm bi cünûbin fe keşefna anküm cefâheküm fe temmeşşü bi ni’metihi fe aleyküm tefekkür.
 21. Ellezîne yemkürûne bi âyâtillâhi lahum azâbün şedîdün ve’llezîne yehıbbûne en yestez’ifûne fîl-ahîrati hasenatün ve lahum hasenatün, ve keânaz-zevâlimü lem yuflehu.
 22. Ve hâzâ hudâ ve’llezîne keferû bi âyâtirabbihim lehum azâbüm mirrâdün.
 23. Allâhu’llezî sehhare lekümül-bahra li tecriyel-fülkü fîhâ bi emrihî ve li tebtegû min fadlihî ve lealleküm teşkürûn.
 24. Ve sehhare leküm mâ fî’s-semâvâti ve mâ fî’l-ardı cemîan minhü, inne fî zâlike leâyeten li kavmin yetefekkerûn.
 25. Kul seerû fî’l-ardı fenzurû keyfe be’del-halke sümme Allâhü yünşîül-nüşûre, inne Allâhe alâ küllî şey’in kadîr.
 26. Yüadhibü men yeşâu ve yerhamü men yeşâu ve ileyhi tükâlüb.
 27. Yâ eyyühellezîne âmenû mânu leküm izâ kîle leküm ferrihû fî’s-sıkaqı kâlû en nüsallimü ke mâ nüsallimü ehâzâ inne hüme’l-müfsidûn.
 28. Kul nâru cehenneme eşeddü harran lev kânû yefkahûn.
 29. Fe lâ tuzekkû enfüseküm bihî inne’l-hayâte’d-dünyâ illâ leîbün ve lehveh, ve innel-âhirate le hiye’d-dâru’l-hayâvân, lev kânû ya’lemûn.
 30. Fe iza râvû mâ nüzliç rabbehüm kâlû yâ veylenâ mâ künna fîhî şühedâ, e lâ ellezîne keferû sütufühüm sâihrün bimâ kânû yeftehûn.

Mülk Suresi Anlamı (Meali)

Bismillahirrahmanirrahim.

 1. Yüce Allah’ın sonsuz kudreti ve yaratıcılığına hamd olsun. O, her şeyin yaratıcısıdır ve her şey O’nun kontrolü altındadır.
 2. O, ölüm ve hayatın sahibidir. Her şey O’na dönecektir.
 3. O, gökleri ve yeri yaratmıştır. O, her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.
 4. O, insanı yaratan ve ona akıl ve düşünme gücü veren yüce Rabbimizdir.
 5. O, geceyi gündüzün üzerine örten ve gündüzü de geceye örten yüce Allah’tır.
 6. O, her şeyi görür ve her şeyi işitir. O, her şeyi bilir ve her şeyi kontrol eder.
 7. O, göklerin ve yerin yöneticisidir. O, her şeyin sahibidir ve her şey O’nun kontrolü altındadır.
 8. O, öldürür ve diriltir. O, her şeye güç yetirendir.
 9. O, insanın içindeki düşünceleri bilir. O, insanın gizli olanlarını da açığa çıkarır.
 10. O, her şeyi bilir ve her şeyi kontrol eder. O, her şeyin sahibidir ve her şey O’nun kontrolü altındadır.
 11. O, gökyüzünde yıldızlar yaratmıştır. O, her şeyi güzel bir şekilde yaratan ve düzenleyendir.
 12. O, gökleri bir tavan gibi yarattı ve her şeyi güzel bir şekilde düzenledi.
 13. O, yeryüzünde bitkileri yarattı ve onları güzel bir şekilde düzenledi.
 14. O, hayatı ve ölümü yaratandır. O, her şeye güç yetirendir.
 15. O, insanları çift çift yarattı. Erkek ve dişi olarak yarattı ve insanları birbirleriyle tanışmaları için yaratmıştır.
 16. O, insanlara zenginlikler ve nimetler verir. O, her şeyi veren ve her şeyi kontrol edendir.
 17. O, insanları imtihan etmek için farklı hayat şartlarına sokar. Kimi zenginlik içinde yaşarken, kimisi de yoksulluk içinde yaşar.
 18. O, insanların ahiret hayatında hesap verecekleri günü belirlemiştir. O, insanların yaptıklarına göre onları ödüllendirir veya cezalandırır.
 19. O, cenneti ve cehennemi yaratandır. O, insanları cennete veya cehenneme götürür.
 20. O, iman edenleri cennete götürür. Orada onlara nimetler verir ve onları mutlu eder.
 21. O, inkar edenleri ise cehenneme götürür. Orada onlar için acı bir azap vardır.
 22. O, her şeyi bilir ve her şeyi kontrol eder. O, insanların yaptıklarını kaydedendir.
 23. O, her şeyin sahibidir. O, her şeyi koruyan ve her şeyi kontrol edendir.
 24. O, insanlara rızık veren ve onları besleyendir. O, her şeyi veren ve her şeyi kontrol edendir.
 25. O, insanlara sağlık veren ve onları iyileştirendir. O, her şeye güç yetirendir.
 26. O, insanlara işlerinde kolaylık sağlar. O, her şeyi yapabilendir.
 27. O, insanlara gökten su indirir ve onlar için ürünler yaratır. O, her şeyi yaratan ve her şeyi kontrol edendir.
 28. O, her şeyin sahibidir ve her şey O’nun kontrolü altındadır. O, insanların yaptıklarını kaydedendir.
 29. O, her şeyi bilir ve her şeyi kontrol eder. O, insanların yaptıkları şeylere göre onları ödüllendirir veya cezalandırır.
 30. O, sonsuz merhamet ve lütuf sahibidir. O, insanların yaptıklarını affeder ve onları bağışlar. O, her şeyi bilen ve her şeyi yapabilendir.

Mülk Suresi Arapça

Mülk Suresi Fazileti

Mülk Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 67. suresidir. Bu sure, Allah’ın kudret, hikmet ve merhametinin insanlara gösterilmesi için indirilmiştir. Mülk Suresi, insanların dünya hayatında yaptıkları amellerin ahiretteki karşılıklarını anlatır ve insanları düşünmeye ve ibadete teşvik eder.

Mülk Suresi‘nin faziletleri arasında şunlar sayılabilir:

 1. Her gece okunan Mülk Suresi’nin, cehennem ateşinden koruyacağına inanılır.
 2. Mülk Suresi, günahların affedilmesine ve Allah’ın rızasını kazanmaya yardımcı olur.
 3. Mülk Suresi, okuyan kişinin imanını güçlendirir ve Allah’ın kudretini daha iyi anlamasını sağlar.
 4. Mülk Suresi, okuyan kişinin kalbini yumuşatır ve insanlara karşı daha merhametli olmasını sağlar.
 5. Mülk Suresi, okuyan kişinin hayatını kolaylaştırır ve Allah’ın rahmetini üzerine çeker.
 6. Mülk Suresi, okuyan kişiye sabır ve metanet verir ve onu dünya hayatındaki sıkıntılara karşı daha dayanıklı hale getirir.
 7. Mülk Suresi, okuyan kişinin ahiret hayatındaki durumunu iyileştirir ve cennete girmesine yardımcı olur.

Mülk Suresi‘nin faziletleri, İslam dininde önemli bir yere sahiptir ve bu sure, Müslümanlar tarafından sıklıkla okunur.

Check Also

Maun Suresi, Maun Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Arapça, Fazileti ve Hadisleri

Maun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 107. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. İsmini ilk ayetinde geçen “maun” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *