Evden Çıkarken Okunacak Dualar Nelerdir ?

Evden çıkarken okunacak dualar, Müslümanların günlük hayatlarında Allah’ın yardımını, korumasını ve bereketini talep ettikleri dualardır. İşte evden çıkarken okunabilecek bazı dualar:

1. Evden Çıkarken Okunacak Dua

Bu dua, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiye ettiği ve evden çıkarken okunması sünnet olan duadır:

Bismillahi tevekkeltü alellahi la havle ve la kuvvete illa billah.

Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet yalnızca Allah’tandır.”

2. Ayetel Kürsi

Evden çıkarken Ayetel Kürsi okumak da tavsiye edilmiştir:

Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fissemavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa bima şaa. Vesia kursiyyuhus semavati vel ard. Ve la yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul aziym.

Anlamı: “Allah, O’ndan başka ilah yoktur. O, daima diri, yarattıklarını koruyup yöneten, her an yaratıkları gözetip durandır. O’nu ne bir uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında şefaat edecek kimmiş? O, kullarının önlerinde ve arkalarında olan her şeyi bilir. Onlar, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek O’na ağır gelmez. O, çok yüce, çok büyüktür.”

3. İhlas, Felak ve Nas Sureleri

Bu sureler, kötülüklerden korunmak için okunabilir:

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul huvallahu ehad. Allahus-samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.

Anlamı: “De ki: O Allah bir tektir. Allah sameddir (her şey O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir). O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.”

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul euzu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza vakab. Ve min şerri neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.

Anlamı: “De ki: Sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden. Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden.”

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul euzu bi rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Min şerril vesvasil hannas. Ellezi yuvesvisu fi sudurin nas. Minel cinneti ven nas.

Anlamı: “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine. İnsanların ilahına. Sinsice insanların kalplerine vesvese veren vesvesecinin şerrinden. Cinlerden ve insanlardan.”

4. Evden Çıkarken Okunacak Diğer Dualar

Bir başka dua ise şöyledir:

Allahümme inni euzu bike en edille ev udalle, ev ezille ev uzelle, ev azlime ev uzleme, ev echale ev yüchale aleyy.

Anlamı: “Allah’ım! Sapmaktan veya saptırılmaktan, kaymaktan veya kaydırılmaktan, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahilliğe maruz kalmaktan sana sığınırım.”

Bu duaları okuyarak, Allah’tan yardım ve koruma dileyerek evden çıkmak, Müslümanların hem manevi olarak huzur bulmalarına hem de günlük yaşamlarında Allah’ın himayesinde olduklarını hissetmelerine yardımcı olur.

Check Also

Tolstoy Müslüman Mı ?

Lev Tolstoy (Lev Nikolayeviç Tolstoy), 19. yüzyılın önemli Rus yazarlarından biridir. 9 Eylül 1828’de doğmuş …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *